Conditions générales

Pays-Bas

ALGEMENE VOORWAARDEN 

1 UITLEG 

1.1 In deze Overeenkomst wordt verstaan onder

Apparatuur: de op het Bestelformulier vermelde apparatuur die Lumi aan de Afnemer Klant dient te verstrekken;

Bestelformulier: het bestelformulier waaraan deze Algemene Voorwaarden gehecht zijn;

Diensten: de op het Bestelformulier vermelde diensten die Lumi aan de Klant dient te verlenen;

Event: een evenement of reeks evenementen dat/die door de Klant voor GeënquêteerdenRespondenten of door Lumi voor Klant ontworpen, ontwikkeld en/of geïntroduceerd is, of waarvoor door de Klant of Lumi een script geschreven is, door middel van het Lumi Dashboard en/of door middel van Apps, Apparatuur of Software van Lumi;

Respondent: elk individu aan wie het Lumi Dashboard, de Lumi Apps, de Apparatuur en de Lumi Software ter beschikking is gesteld en/of dat een reactie geeft op een Event in verband met deze Overeenkomst;

Gelieerde onderneming (met betrekking tot beide Partijen): iedere dochteronderneming of houdstermaatschappij die een Partij op gezette tijden heeft of iedere dochteronderneming die een houdstermaatschappij van een Partij op gezette tijden heeft Terms & conditions apps

Intellectuele eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten wereldwijd, nu bestaand of anderszins, gevestigd geregistreerd of voorwaardelijk, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrecht (met inbegrip van rechten van vertalingen in vreemde talen), rechten inzake tekeningen of modellen, databankrechten, rechten inzake domeinnamen, gedeponeerde ontwerpen, octrooien, handelsmerken, handelsnamen, tekens en overige aanduidingen, voor zover daarop intellectuele eigendomsrechten (kunnen) berustenmits deze van vertrouwelijke aard zijn, alsmede alle soortgelijke rechten, gedeponeerd of anderszins (waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, alle uitbreidingen, terugleveringen, herlevingen en vernieuwingen daarvan). Bij het bovenstaande zijn, in verband met registreerbare rechten, alle gedane aanvragen of rechten om aanvragen te doen met betrekking tot deze rechten, inbegrepen;

Klant: de klant die vermeld staat op het Bestelformulier;

Looptijd: de op het Bestelformulier vermelde betekenis daarvan;

Lumi Apps: Lumi Join, Lumi Show, Lumi Say en elke andere mobiele applicatie die door Lumi ter beschikking wordt gesteld (als zelfstandige mobiele applicatie dan wel ingebouwd in een geïntegreerde mobiele applicatie) als door Lumi op gezette tijden en te harer keuze gewijzigd en/of bijgewerkt;

Lumi Dashboard: het interactieve webportaal dat door Lumi aan de Klant aangeboden wordt voor het schrijven van een script voor en het ontwerpen en introduceren van een Event voor Geënquêteerden Respondenten alsmede voor het creëren van onvertraagde real-time verslaglegging van gegevens die via de Events verkregen zijn;

Lumi Software: alle programmatuur die door Lumi gebruikt of geleverd wordt in verband met de nakoming van deze Overeenkomst (waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, alle software die verankerd is in het Lumi Dashboard, de Lumi Apps en/of de Apparatuur) en alle materiaal dat voortvloeit uit het gebruik of de hantering van deze programmatuur;

Online Gebruiksvoorwaarden: de gebruiksvoorwaarden van Lumi zoals die gedurende een bepaalde periode van toepassing zijn en bekendgemaakt worden op:

Onlinewinkels: de App Store, de Android Market en alle andere websites of portalen waarop versies van de Lumi Apps App in voorkomende gevallen ter keuze van Lumi gedownload kunnen worden;

Oorspronkelijke Gegevens: alle informatie of gegevens met betrekking tot Geënquêteerden Respondenten die door de Klant verstrekt wordt/worden, echter uitgezonderd Persoonlijke Gegevens van GeënquêteerdenRespondenten;

Overeenkomst: deze Algemene Voorwaarden en het Bestelformulier (terwijl in geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het Bestelformulier zijn de voorwaarden van het Bestelformulier van toepassing zijn);

Partij: Lumi of de Klant, afhankelijk van de context;

Persoonlijke Gegevens van Respondenten: informatie of persoonlijke gegevens (als omschreven in de Wetgeving inzake Gegevensbescherming) die door een Geënquêteerde verstrekt wordt/worden bij het geven van een reactie op een Event;

Vergoedingen: de op het Bestelformulier vermelde bedragen;

Werkdag: een andere dag dan zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag (als bepaald in artikel 3, lid 1, van de Algemene Termijnenwet;

Wetgeving inzake Gegevensbescherming: de Wet bescherming persoonsgegevens en alle lagere wet- en regelgeving die in Nederland van kracht is (terwijl de termen “persoonsgegevens”, “houder verantwoordelijke voorvan persoonsgegevens” en “gegevensverwerker van persoonsgegevens” de betekenis hebben die eraan toegekend is krachtens genoemde Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

1.2 Deze Overeenkomst is van toepassing op zowel de levering van Diensten als op Apparatuur. Voor alle duidelijkheid:

(a) indien de Klant slechts Diensten van Lumi wil afnemen, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst die op Apparatuur betrekking hebben niet van toepassing voor zover genoemde bepalingen op Apparatuur betrekking hebben (maar zijn van toepassing voor zover genoemde bepalingen betrekking hebben op Diensten); en

(b) indien de Klant slechts Apparatuur van Lumi wil afnemen, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst die op Diensten betrekking hebben niet van toepassing voor zover genoemde bepalingen op Diensten betrekking hebben (maar zijn van toepassing voor zover genoemde bepalingen betrekking hebben op Apparatuur).

2 DIENSTEN 

Dit artikel 2 is slechts van toepassing indien er op basis van deze Overeenkomst door Lumi Diensten aan de Klant verleend worden. 

2.1 Onder voorbehoud van uitvoering van deze Overeenkomst en betaling van de Vergoedingen, verleent Lumi aan de Klant een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang en gebruik van het Lumi Dashboard voor de duur van de Looptijd die noodzakelijk is in verband met de expliciete omvang van de Diensten.

2.2 Lumi:

(a) getroost zich in commercieel opzicht redelijkerwijs te verwachten inspanningen wanneer en voor zover dit vereist is binnen de expliciete omvang van de Diensten om de Lumi Apps via de Onlinewinkels kosteloos ter beschikking te stellen van de Respondenten, onder voorbehoud van aanvaarding door iedere Geënquêteerde van de algemene voorwaarden voor de App en onder voorbehoud van zijn/haar vaardigheid de Lumi Apps App op een compatibel apparaat te downloaden, installeren en te laten functioneren;

(b) verzorgt (of verkrijgt) de hosting van informatie betreffende onderzoek en events en van Persoonlijke Gegevens van Respondenten overeenkomstig artikel 8; en

(c) levert/verleent op gezette tijden en tegen overeengekomen tarieven alle op het Bestelformulier vermelde en/of met de Klant overeengekomen overige apparatuur en/of diensten.

2.3 De Klant:

(a) garandeert dat alleen werknemers van de Klant die een specifieke gebruikersnaam gekregen hebben en de Gebruiksvoorwaarden van Lumi Dashboard hebben geaccepteerd (“Bevoegde Gebruikers“) toegang hebben tot het Systeem; en

(b) garandeert dat de Bevoegde Gebruikers zich houden aan de Online Gebruiksvoorwaarden en is aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de Bevoegde Gebruikers als betrof het het handelen of nalaten van de Klant.

2.4 De Klant bevestigt dat Lumi niet verantwoordelijk is voor:

(a) het vinden en werven van of het beheren van de relatie met Respondenten, tenzij hierover specifiek overeenstemming is bereikt binnen de Diensten; of

(b) het controleren van de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, kwaliteit of rechtmatigheid van Oorspronkelijke Gegevens, Persoonlijke Gegevens van Respondenten of informatie over evenementen.

2.5 Wanneer Partijen overeenkomen dat Lumi een merkversie van een Lumi App voor de Klant ontwikkelt, dan:

(a) ontwikkelt Lumi een versie die de naam en huisstijl van de Klant bevat overeenkomstig met de Klant afgesproken specificaties en tijdsbestekken;

(b) blijven alle intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van intellectuele eigendomsrechten van de Klant, berusten bij Lumi;

(c) betaalt de Klant de extra, op het Bestelformulier vermelde, Vergoedingen voor de hosting en plaatsing van een Lumi App met huismerk zo lang deze beschikbaar blijft in een Onlinewinkel; en

(d) verwijdert Lumi de Lumi App met huismerk uit de Onlinewinkels binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe van de Klant.

3 APPARATUUR 

Dit artikel is slechts van toepassing indien er op basis van deze Overeenkomst door Lumi Apparatuur aan de Klant geleverd wordt. 

3.1 Onder voorbehoud van uitvoering van deze Overeenkomst en de verplichting van de Klant tot betaling van de Vergoedingen, stemt Lumi ermee in de Apparatuur te verhuren. De Klant stemt ermee in de Apparatuur krachtens deze Overeenkomst te huren.

3.2 Verlies van of schade aan Apparatuur

(a) Gedurende de Looptijd van deze Overeenkomst heeft de Klant de plicht de Apparatuur met ten minste dezelfde zorg te behandelen als haar eigen bezittingen. Deze zorg houdt mede in, maar is niet beperkt tot, het verschaffen van een veilige omgeving voor het transport, de opslag en het gebruik van de Apparatuur, indien van toepassing.

(b) In geval dat de Apparatuur kwijtraakt of beschadigd wordt doordat de Klant artikel 3.2(a) niet naleeft, of als gevolg van nalatigheid van de Klant of onzorgvuldig handelen of nalaten van werknemers, aannemers, leveranciers of andere onder controle staande derden van de Klant, betaalt de Klant op Lumi’s verzoek aan Lumi de standaardcatalogusprijs voor aanschaf van de Apparatuur die op die wijze kwijtgeraakt of beschadigd is.

(c) De Klant vrijwaart Lumi te allen tijde en in alle opzichten op verzoek tegen alle kosten, aansprakelijkheid, verliezen, aanspraken of onderzoeken met betrekking tot welk persoonlijk letsel dan ook en met betrekking tot schade aan welk eigendom dan ook (met inbegrip van de Apparatuur) die voortvloeit uit of in verband staat met of het gevolg is van de huur, de aflevering, het gebruik, misbruik, niet-gebruik, afhalen of terugbrengen van de Apparatuur, of een deel daarvan, door de Klant.

3.3 Beëindiging van de huur

Lumi heeft te allen tijde en om welke reden dan ook het recht om zonder nadere toelichting deze Overeenkomst op te zeggen (met onmiddellijke ingang) en de Apparatuur of een gedeelte daarvan terug te nemen of terug te halen. In het geval dat Lumi de Overeenkomst op deze wijze beëindigt, behoeft de Klant geen annuleringskosten te betalen en is Lumi niet verplicht de Klant een schadevergoeding te betalen.

3.4 Terugbrengen van Apparatuur

Indien de Klant verantwoordelijk is voor het transport van de Apparatuur, dient de Apparatuur op de laatste dag van de verhuur voor 17:30 uur naar Lumi teruggebracht te worden, tenzij er een andere afspraak gemaakt is. Bij te laat terugbrengen wordt het dan geldende daghuurtarief van Lumi in rekening gebracht.

3.5 Elektrische Apparatuur

Indien Lumi alleen de Apparatuur verhuurt en geen daarmee samenhangende Diensten verleent, erkent de Klant dat de Apparatuur elektrische onderdelen bevat en normaliter gebruikt moet worden met reeds gemonteerde stekkers en/of stopcontacten, maar als deze tijdelijk vervangen moeten worden door andere passende stekkers of stopcontacten, moet de montage uitgevoerd worden door een bevoegd persoon die ook de oorspronkelijke toestand moet herstellen, terwijl elektrische Apparatuur in geen geval gebruikt mag worden zonder dat het op de juiste wijze geaard is, tenzij de constructie dubbel geïsoleerd is. Lumi is niet aansprakelijk als de Klant in gebreke blijft zich aan het bepaalde in dit artikel te houden.

3.6 Verantwoordelijkheid

(a) Het risico voor de Apparatuur gaat naar de Klant over bij de inontvangstneming ervan en blijft daar in die gevallen tot Lumi bevestigt dat zij alle Apparatuur heeft terugontvangen. De Klant stemt ermee in dat zij de Apparatuur niet verkoopt of anderszins de zeggenschap over de Apparatuur afstaat. De Klant heeft echter het recht een derde in te schakelen voor vervoer. Wanneer de Klant een derde inschakelt voor het vervoer, heeft de Klant de plicht een betrouwbare en goed bekend staande derde te kiezen en volledig samen te werken met Lumi, opdat Lumi, indien nodig, een vordering kan instellen tegen deze derde.

(b) De Klant verplicht zich ervoor te zorgen dat (i) de Apparatuur niet gebruikt wordt door iemand die niet naar behoren geïnstrueerd is, en (ii) zij de Apparatuur niet verkeerd zal laten gebruiken; en (iii) dat uitsluitend haar eigen gevolmachtigden of die van Lumi toegang tot de Apparatuur hebben.

(c) De Klant bevestigt hierbij dat zij er verantwoordelijk voor is zich ervan te vergewissen dat de Apparatuur aan haar eigen doeleinden voldoet en dat Lumi niet aansprakelijk is als de Apparatuur niet aan de eisen van de Klant voldoet, tenzij uitdrukkelijk in deze Overeenkomst vermeld.

4 VERGOEDINGEN EN BETALINGEN 

4.1 De Klant betaalt Lumi de Vergoedingen overeenkomstig het Bestelformulier en dit artikel 4.

4.2 Krachtens deze Overeenkomst verschuldigde betalingen worden voldaan binnen 30 dagen na de datum van de desbetreffende factuur.

4.3 De jaarlijkse rente die verschuldigd is over het saldo van een uitstaande rekening bedraagt 3% en wordt vermeerderd met de wettelijke handelsrente zoals bepaald in artikel 119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Over het uitstaande tegoed wordt dagelijks rente berekend vanaf 31 dagen volgend op de factuurdatum tot aan de ontvangst door Lumi van de volledige betaling door de Klant (inclusief rente, indien van toepassing). Wanneer de Klant in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te voldoen na ontvangst van een sommatie of ingebrekestelling, heeft Lumi het recht de vordering te laten innen, in welk geval de Klant eveneens verplicht is naast het totale verschuldigde bedrag alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen, met inbegrip van alle door externe deskundigen in rekening gebrachte kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van de gevorderde bedragen, met een minimum van EUR 250. Bezwaren van de Klant tegen de omvang van de uitstaande bedragen schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

4.4 Alle krachtens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen zijn geheel zonder aftrekposten of inhoudingen tenzij de aftrek of inhouding wettelijk verplicht is dan wel toegepast wordt overeenkomstig het bepaalde in deze Overeenkomst. Indien het wettelijk verplicht is een aftrek of inhouding toe te passen met betrekking tot de betaling van een bedrag, betaalt de Klant aan Lumi zodanige bedragen dat, nadat de aftrek of inhouding is toegepast, Lumi hetzelfde bedrag heeft als zij gerechtigd zou zijn geweest te ontvangen zonder het bestaan van genoemde verplichting genoemde inhouding of aftrek toe te passen.  

5 INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 

5.1 Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Lumi Dashboard, de Lumi Apps, de Apparatuur en de Lumi Software en alle andere materialen die door Lumi gebruikt of geleverd worden in verband met de naleving van deze Overeenkomst (deze Intellectuele eigendomsrechten en materialen tezamen vormende de “Lumi Materialen“) blijven berusten bij Lumi (of haar licentieverstrekkers) en de Klant mag geen Lumi Materialen kopiëren of behouden.

5.2 De Klant verplicht zich geen enkele gedeelte van de Lumi Software te vertalen, te decompileren of naar de broncode terug te brengen (reverse engineering) of derden toe te staan dergelijke werkzaamheden uit te voeren, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Lumi is verkregen.

5.3 De Klant mag de Lumi Software uitsluitend gebruiken op de Apparatuur of op apparatuur die door Lumi compatibel met de Apparatuur is verklaard.

5.4 Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie betreffende onderzoek en evenementen, Oorspronkelijke Gegevens en Persoonlijke Gegevens van Respondenten (het “Klantenmateriaal“) blijft berusten bij de Klant (of haar licentieverstrekkers).

5.5 De Klant verleent Lumi een niet-exclusieve, vergoedingsvrije licentie om Klantenmateriaal te gebruiken (met inbegrip van het recht sublicenties te verlenen) teneinde haar verplichtingen uit deze Overeenkomst na te komen.

5.6 Geen van de Partijen heeft het recht de naam, handelsmerken, het logo of de dienstmerken van de wederpartij te gebruiken, behalve als dit uitdrukkelijk toegestaan is krachtens deze Overeenkomst of op basis van voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.7 Beide Partijen stellen de wederpartij onmiddellijk op de hoogte mochten zij kennis nemen van onbevoegd gebruik van de Intellectuele eigendomsrechten van de wederpartij en zullen de wederpartij (op diens kosten) bijstaan bij het nemen van passende maatregelen om de rechten van de wederpartij te verdedigen.

5.8 Het bepaalde in dit artikel 5 blijft ook na de beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

6 LOOPTIJD EN BEËINDIGING 

6.1 Deze Overeenkomst vangt aan met de ondertekening van het Bestelformulier door Partijen. Met inachtneming van artikel 6.2 eindigt deze Overeenkomst wanneer alle Partijen van hun contractuele verplichtingen krachtens deze Overeenkomst zijn gekweten.

6.2 Ieder der Partijen heeft het recht deze Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen door de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis te stellen:

(a) krachtens artikel 12.4; of

(b) bij een wezenlijke schending van deze Overeenkomst door de wederpartij die niet te herstellen is of, wanneer deze wel te herstellen is, niet hersteld wordt binnen dertig (30) dagen vanaf de betekening van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij door de Partij die niet in verzuim is waarin de aard van de schending vermeld wordt en verzocht wordt om deze te herstellen; of

(c) wanneer de wederpartij niet langer een normaal bedrijf uitoefent dan wel failliet verklaard wordt (niet zijnde vrijwillige ontbinding) dan wel surseance van betaling heeft aangevraagd (tijdelijk of anderszins), dan wel wanneer een verzoek tot liquidatie wordt ingediend betreffende de wederpartij dan wel een bewindvoerder wordt benoemd voor het beheer van een deel van haar bedrijf of activa. In geen geval is Lumi verplicht geld terug te betalen dat reeds ontvangen is of een schadeloosstelling te betalen in geval van genoemde beëindiging. Wanneer de Klant failliet of in liquidatie gaat, vervalt van rechtswege het gebruiksrecht van de programmatuur, de websites en dergelijke zaken die aan de Klant ter beschikking zijn gesteld.

6.3 Bij de beëindiging van deze Overeenkomst krachtens artikel 6.2 of bij de afloop van deze Overeenkomst om een andere reden:

(a) worden alle krachtens deze Overeenkomst verleende licenties onmiddellijk beëindigd, met inachtneming van artikel 8.1;

(b) betaalt de Klant aan Lumi onverwijld alle Vergoedingen die verschuldigd zijn tot aan het tijdstip van beëindiging of afloop, met inbegrip van Vergoedingen met betrekking tot verleende diensten; en

(c) retourneert iedere Partij alle apparatuur, eigendommen, materialen en overige artikelen die aan de wederpartij toebehoren (alsmede alle kopieën daarvan) en maakt daar geen verder gebruik van.

7 ANNULERING 

7.1 Door voortijdige opzegging van deze Overeenkomst door de Klant is deze gehouden aan Lumi de annuleringskosten zoals vermeld in artikel 7.2 te betalen. Voor de toepassing van het onderhavige artikel 7 wordt annulering door de Klant ook geacht tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst door Lumi in te houden krachtens artikel 6.2, doordat de Klant dan valt onder het bepaalde in artikel 6.2(b) of artikel 6.2(c).

7.2 Annuleringskosten

(a) Wanneer de Klant 60 of meer dagen voorafgaand aan de Desbetreffende Datum opzegt, bedragen de kosten 10% van de Vergoedingen;

(b) Wanneer de Klant minder dan 60 dagen voorafgaand aan de Desbetreffende Datum opzegt, bedragen de kosten 25% van de Vergoedingen;

(c) Wanneer de Klant minder dan 30 dagen voorafgaand aan de Desbetreffende Datum opzegt, bedragen de kosten 50% van de Vergoedingen;

(d) Wanneer de Klant 7 of minder dagen voorafgaand aan de Desbetreffende Datum opzegt, bedragen de kosten 100% van de Vergoedingen.

7.3 Voor de toepassing van het onderhavige artikel 7.2, is de “Desbetreffende Datum” de abonnementsdatum, de ingangsdatum of de datum van het Event, waarbij de vroegste datum bepalend is.

7.4 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd na kennisgeving van de annulering van de Overeenkomst door de Klant.

8 PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN RESPONDENTEN 

8.1 Alle Persoonlijke Gegevens van Respondenten zijn eigendom van de Klant. De Klant verleent Lumi hierbij een eeuwigdurende, niet-exclusieve en vergoedingsvrije licentie de Persoonlijke Gegevens van Respondenten en de Oorspronkelijke Gegevens voor haar eigen doeleinden te gebruiken, op voorwaarde dat dit gebruik op geaggregeerde basis plaatsvindt en geen persoonsgegevens van individuele Respondenten achterhaald of onthuld worden. Met betrekking tot dit gebruik treedt Lumi op als verantwoordelijke van persoonsgegevens.

8.2 In de zin van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming en met het oog op de verwerking van de Persoonlijke Gegevens van Respondenten en de Oorspronkelijke Gegevens in de mate die nodig is voor de uitvoering van deze Overeenkomst, is de Klant de verantwoordelijke van de Persoonlijke Gegevens van Respondenten en Lumi de verwerker van de Persoonlijke Gegevens van Respondenten en de Oorspronkelijke Gegevens met betrekking tot de verwerking die nodig is voor de nakoming van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst, en Lumi:

(a) verwerkt de Persoonlijke Gegevens van Respondenten en de Oorspronkelijke Gegevens uitsluitend overeenkomstig de op gezette tijden door de Klant verstrekte instructies; en

(b) neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking van de persoonsgegevens of onbedoeld(e) verlies, vernietiging of schade.

8.3 De Klant stemt ermee in en bevestigt dat de Persoonlijke Gegevens van Respondenten en de Oorspronkelijke Gegevens namens Lumi mogen worden gehost, opgeslagen en/of verwerkt door een derdedienstverlener.

8.4 De Klant verklaart, garandeert en zegt toe dat:

(a) zij van de desbetreffende individuen op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben, genoegzaam toestemming heeft verkregen om Lumi en ter zake dienende derden in staat te stellen deze gegevens te verwerken overeenkomstig de onderhavige Overeenkomst;

(b) bij het verzamelen, verwerken en aanleveren van genoemde persoonlijke gegevens zij zich heeft gehouden aan de Wetgeving inzake Gegevensbescherming en alle andere toepasselijke wet- en regelgeving; en

(c) de ontvangst of het gebruik van genoemde persoonsgegevens door Lumi en/of ter zake dienende partijen overeenkomstig de instructies van de Klant er niet toe leidt dat Lumi en/ of ter zake dienende derden in strijd handelen met Wetgeving inzake Gegevensbescherming of andere geldende wetten of regelingen dan wel inbreuk maken op de rechten van (een) derde(n), en vrijwaart Lumi en haar Gelieerde Ondernemingen alsmede derdeleveranciers tegen verlies, kosten of schade die voortvloeien uit (een) inbreuk(en) op bovengenoemde verklaringen, garanties of toezeggingen.

8.5 Ongeacht andere bepalingen in deze Overeenkomst behoudt Lumi zich het recht voor om alle vaardigheden, kennis en technieken die zij heeft verkregen bij het leveren van de Diensten en de Apparatuur conform deze Overeenkomst op elke wijze die haar goeddunkt te gebruiken.

9 GARANTIES 

9.1 Ieder der Partijen staat er jegens de wederpartij voor in:

(a) dat zij volledig bevoegd is deze Overeenkomst te sluiten en de daarin vermelde rechten te verlenen, en dat zij zodoende niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen jegens een derde; en

(b) zij zich bij de nakoming van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst houdt aan alle geldende wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Wetgeving inzake Gegevensbescherming.

9.2 De uitdrukkelijke bewoordingen van deze Overeenkomst komen in de plaats van alle impliciete garanties, verklaringen, voorwaarden, toezeggingen en wettelijke verplichtingen, gewoontes, handelsgebruiken, manieren van omgang of anderszins, die hierbij voor zover de wet dit toestaat volledig uitgesloten worden. Het Lumi Dashboard, de Lumi Apps, de Apparatuur en alle andere producten of diensten die door Lumi krachtens deze Overeenkomst geleverd c.q. verleend worden, worden ter beschikking gesteld in hun huidige staat (“as is”) en zonder garantie wat betreft verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het ontbreken van fouten of het functioneren zonder onderbrekingen.

10 AANSPRAKELIJKHEID 

10.1 Met inachtneming van artikel 10.2 is Lumi’s maximale totale aansprakelijkheid voor directe schade krachtens of in verband met deze Overeenkomst (mede daarin begrepen iedere in deze Overeenkomst opgenomen vrijwaring) of anderszins beperkt tot het totaal door de Klant betaalde Vergoedingen krachtens deze Overeenkomst. Indien de door de Klant betaalde Vergoedingen voortvloeien uit een overeenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, dan is de maximale totale aansprakelijkheid van Lumi beperkt tot de door de Klant betaalde Vergoedingen (exclusief btw) over de duur van een jaar direct voorafgaande aan het ontstaan van de schade. Lumi is om geen enkele reden aansprakelijk voor directe schade die hoger is dan het bedrag dat door Lumi’s verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd.

10.2 De aansprakelijkheid van een Partij tegenover de wederpartij wordt niet uitgesloten voor:

(a) overlijden of lichamelijk letsel voor zover dit een gevolg is van nalatigheid; of

(b) fraude; of

(c) schade die opzettelijk veroorzaakt wordt of een gevolg is van bewuste roekeloosheid van (een) directeur(en) van Lumi; behalve voor zover het geoorloofd is dit te doen.

10.3 Met inachtneming van artikel 10.2 is een Partij in geen geval krachtens of in verband met deze Overeenkomst aansprakelijk voor indirecte schade zoals derving van feitelijke of verwachte inkomsten of winst, verlies van goodwill of reputatie, verlies van verwachte spaargelden dan wel voor indirecte schade of gevolgschade of wat voor soort schade dan ook veroorzaakt door onrechtmatige daad , wanprestatie, of anderszins, ongeacht of genoemd(e) verlies/derving of schade te voorzien is, voorzien wordt of bekend is.

11 GEHEIMHOUDING 

11.1 Beide Partijen bevestigen dat zij op grond van en in de loop van deze Overeenkomst of anderszins informatie aangaande de wederpartij, haar opdrachtgevers, klanten, bedrijven, ondernemingsplannen of -zaken ontvangen of daarvan kennis nemen, en dat die informatie voor de wederpartij vertrouwelijk is (“Vertrouwelijke Informatie“).

11.2 Onder Vertrouwelijke Informatie wordt verstaan elk document met daarop “Vertrouwelijk” of alle informatie waarvan aan de ontvanger meegedeeld is dat deze vertrouwelijk is of waarvan de ontvanger redelijkerwijze kan vermoeden dat de wederpartij deze als vertrouwelijk beschouwt.

11.3 Vertrouwelijke Informatie behelst geen informatie die:

(a) ten tijde van ontvangst ervan door de ontvanger al tot het publieke domein behoort;

(b) later publiekelijk bekend wordt buiten de schuld van de ontvanger, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers;

(c) vrijelijk en rechtmatig via een derde in handen van de ontvanger komt; en/of

(d) al bekend is bij de ontvanger vóór de ontvangst ervan krachtens deze Overeenkomst.

11.4 Beide Partijen verplichten zich te allen tijde tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij en tot bescherming van de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij tegen diefstal, schade, verlies of ongeautoriseerde toegang. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst alsmede op enig tijdstip daarna onthoudt ieder van de Partijen zich te allen tijde van het gebruiken, openbaar maken, exploiteren, kopiëren of aanpassen van de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij en van het machtigen van of toestemming geven aan derden dit te doen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, anders dan met het oog op de uitoefening van haar rechten en/of de nakoming van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst.

11.5 Ieder van de Partijen verplicht zich de Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij uitsluitend bekend te maken aan diegenen onder haar werknemers, Gelieerde Ondernemingen, professionele adviseurs en (alleen in het geval van Lumi ook) dienstverleningspartners voor wie, en in de mate waarin, genoemde openbaarmaking noodzakelijk is voor de in de onderhavige Overeenkomst beoogde doeleinden.

11.6 Geen van de Partijen maakt inbreuk op dit artikel 11 wanneer zij Vertrouwelijke Informatie van de wederpartij bekendmaakt onder omstandigheden waarin genoemde openbaarmaking voorgeschreven wordt krachtens de wet, een verordening of op bevel van het bevoegd gezag, mits de wederpartij, voor zover haalbaar, binnen een redelijke termijn vooraf in kennis wordt gesteld van de voorgenomen openbaarmaking en een redelijke kans wordt gegeven om deze aan te vechten.

11.7 De bepalingen en verplichtingen krachtens dit artikel 11 blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst hoe dan ook van kracht.

12 OVERMACHT 

12.1 Geen van de Partijen is aansprakelijk voor vertraging bij de nakoming of niet-nakoming van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst voor zover en zo lang als de vertraging of niet-nakoming voortvloeit uit een handeling, situatie, niet-gebeurtenis, nalaten of ongeval die/dat redelijkerwijze niet aan haar kan worden toegerekend (een “Overmachtsituatie“).

12.2 Overmachtsituaties houden mede in maar zijn niet beperkt tot:

(a) staking (behalve die van eigen personeel), uitsluitingen of andere arbeidsongeregeldheden; of

(b) binnenlandse onlusten, oproer, invasies, oorlog (verklaard of niet) of dreiging van of voorbereidingen op oorlog; of

(c) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, bodemdaling, epidemie of andere natuurramp; of

(d) de onmogelijkheid gebruik te maken van alle openbaar vervoer of particulier wegverkeer of van communicatie- of informatienetwerken (met inbegrip van internet); of

(e) niet-beschikbaarheid van elektriciteit of andere nutsvoorzieningen of niet-beschikbaarheid van dan wel materiële wijzigingen in technologieën of platforms van derden (of de voorschriften in verband met genoemde technologieën of platforms) die niet het gevolg zijn van het handelen of nalaten van een Partij bij deze Overeenkomst; of

(f) fouten, defecten, onderbrekingen, vertragingen met betrekking tot of niet-beschikbaarheid van goederen of diensten die door een derde aan Lumi geleverd worden; of

(g) handelingen of bevelen van het bevoegd gezag; of

(h) naleving van veranderingen in wet- of regelgeving waardoor de nakoming van (een) verplichting(en) conform deze Overeenkomst wordt/worden verhinderd.

12.3 De Partij wier nakoming te lijden heeft onder een Overmachtsituatie stelt de wederpartij binnen twee (2) Werkdagen na het bekend worden van de Overmachtsituatie schriftelijk daarvan in kennis en verstrekt bijzonderheden over de Overmachtsituatie, de vermoedelijke duur ervan en de manier waarop en mate waarin haar verplichtingen naar het zich laat aanzien verhinderd of vertraagd zullen worden.

12.4 Bij het optreden van een Overmachtsituatie wordt/worden de datum/data voor de nakoming van de verplichting(en) die effecten ondervinden/ondervindt zo lang uitgesteld als noodzakelijk is vanwege de Overmachtsituatie, met dien verstande dat wanneer een Overmachtsituatie langer voortduurt dan 30 (dertig) dagen de niet getroffen Partij het recht heeft de onderhavige Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Ieder van de Partijen doet wat redelijkerwijs mogelijk is om de negatieve effecten van een Overmachtsituatie tot een minimum te beperken.

13 KENNISGEVINGEN 

13.1 Elke kennisgeving, factuur of andere mededeling die een Partij krachtens deze Overeenkomst verplicht is (af) te geven aan de Wederpartij is genoegzaam afgegeven als:

(a) deze door afgifte in persoon, per aangetekende post of per post met ontvangstbevestiging bij de wederpartij bezorgd wordt op het in deze Overeenkomst vermelde adres (of een ander schriftelijk aan de wederpartij kenbaar gemaakt adres); of

(b) deze per e-mail of fax aan die Partij verstuurd wordt met gebruikmaking van de op het Bestelformulier vermelde gegevens, met dien verstande dat e-mail en/of fax niet voldoen in het geval van kennisgeving van opzeggingen en ontbindingen of vorderingen.

13.2 Kennisgevingen door middel van:

(a) afgifte in persoon worden geacht verstrekt te zijn op de datum waarop deze werkelijk door de desbetreffende Partij is ontvangen;

(b) aangetekende post of post met ontvangstbevestiging worden geacht drie (3) dagen na de dag waarop ze gepost zijn, te zijn ontvangen;

(c) faxverzending worden geacht op de dag van verzending te zijn bezorgd wanneer ze voor 16:00 uur op een Werkdag zijn verzonden, maar in andere gevallen op de daaropvolgende Werkdag; en

(d) e-mail worden geacht bezorgd te zijn bij ontvangst door de verzendende Partij van een e-mail (die afkomstig is van het e-mailadres van een gevolmachtigde van de desbetreffende Partij) die de ontvangst van de kennisgeving bevestigt. Voor alle duidelijkheid: voor de toepassing van dit artikel betekent een automatisch gegenereerde ‘leesbevestiging’ of ‘ontvangstbevestiging’ niet dat de kennisgeving is ontvangen.

14 CESSIE EN ONDERAANBESTEDING 

14.1 De Klant bevestigt dat Lumi van derden afhankelijk is om haar producten en diensten te leveren c.q. te verlenen en geeft Lumi daarom toestemming om nakoming van bepaalde gedeelten van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst aan deze derden uit te besteden.

14.2 Geen van de Partijen mag deze Overeenkomst of een deel daarvan cederen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, behalve dat Lumi het recht heeft haar geheel of gedeeltelijk te cederen of over te dragen aan een Gelieerde Onderneming na de Klant daarvan voorafgaand schriftelijk in kennis te hebben gesteld.

15 RECHTEN VAN DERDEN 

15.1 Behalve met betrekking tot Gelieerde Ondernemingen van Lumi kan een persoon die geen Partij is bij deze Overeenkomst rechten uit van deze Overeenkomst af te dwingen.

16 ALGEMEEN 

16.1 Met inachtneming van artikel 8.4 vormt het in gebreke blijven van een Partij om op welk tijdstip of gedurende welke periode dan ook een bepaling van of een recht krachtens deze Overeenkomst af te dwingen c.q. uit te oefenen geen afstanddoening van genoemde bepaling of recht, en wordt het niet als zodanig uitgelegd, en heeft het op geen enkele wijze effect op het recht van die Partij om deze/dit later af te dwingen c.q. uit te oefenen.

16.2 Lumi heeft het recht om haar relatie met de Klant en het verlenen/leveren van de Diensten en de Apparatuur in algemene bewoordingen in reclamemateriaal te omschrijven en om de Lumi-huisstijl in te voegen in de Lumi Apps, het Lumi Dashboard en ander Lumi Materiaal.

16.3 Wanneer een bepaling van deze Overeenkomst op grond van geldende wetgeving onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, wordt genoemde bepaling, voor zover deze gescheiden kan worden van de overblijvende bepalingen, geacht uit deze Overeenkomst geschrapt te zijn en tast deze op geen enkele wijze de rechtmatigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen aan, met dien verstande dat indien een bepaling van deze Overeenkomst aldus ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, maar geldig of afdwingbaar zou zijn wanneer een deel van de bepaling werd geschrapt, de bepaling in kwestie van toepassing is met de wijziging(en) die noodzakelijk is/zijn om haar wel geldig te maken.

16.4 Deze Overeenkomst bevat alle bepalingen waarover tussen Partijen overeenstemming is bereikt betreffende de inhoud ervan en treedt in de plaats van alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen Partijen. Ieder van de Partijen bevestigt en stemt ermee in dat:

(a) zij bij het sluiten van deze Overeenkomst geen beroep heeft gedaan op, en geen rechtsbescherming heeft op basis van verklaringen, toezeggingen, garanties of afspraken anders dan de uitdrukkelijk in deze Overeenkomst vermelde verklaringen, toezeggingen, garanties of afspraken; en

(b) haar enige rechtsmiddelen met betrekking tot uitdrukkelijk in deze Overeenkomst vermelde verklaringen, toezeggingen, garanties of afspraken zijn die wegens wanprestatie zoals bepaald in deze Overeenkomst.

16.5 Nederlands recht is van toepassing op de rechten en verplichtingen van Partijen, de interpretatie daarvan en, voor zover mogelijk, alle overige zaken die voortvloeien uit of in verband staan met het opstellen, de uitvoering en de beëindiging daarvan. In het geval van een geschil is de Nederlandse rechter exclusief bevoegd om dat geschil te beoordelen.

16.6 Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst is bedoeld of heeft de kracht om een samenwerkingsverband of joint venture tussen de Partijen tot stand te brengen of een Partij te machtigen als vertegenwoordiger voor de wederpartij op te treden en geen van de Partijen is bevoegd op te treden in naam van of namens de wederpartij of deze anderszins op enigerlei wijze te binden.

16.7 Wijzigingen in of varianten op deze Overeenkomst (of elke overeenkomst gesloten krachtens of in verband met deze Overeenkomst) zijn niet geldig, tenzij in schriftelijke vorm en ondertekend door of namens beide Partijen bij de Overeenkomst.